Gujarati Quote For Self

Gujarati Quote For Self
મને જે નથી મળી શક્યું, તેના પર શોક કરવાને બદલે, જે કંઈ મળ્યું છે તે માટે મારે આભારી રહેવું જોઈએ. વિશ્વને વધુ સારું, વધુ સુંદર બનાવવા માટે યોગદાન કરવાની તક જ્યારે પણ મને મળે, તે તક મારે ગુમાવવી જોઈએ નહીં.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Gujarati Quote Image

Leave a comment