Khush Raho Loko Ni Same

Khush Raho Loko Ni Same
ખુશ રહો
તે લોકોની સામે,
જેમને તમે ગમતાં નથી,
તેથી તેઓ જલીને ખાક થશે.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • BALAK JEVA RAHO

Leave a comment