Merry X-Mas

Merry X-Mas
Ì wísh Ú Lòvely “X-màs”
Ì wísh Ú Favòràblè “X-màs”
Ì wísh Ú Enjòyàblè”X-màs”
U shall nòt Lack in thís “X-màs”
thy Lòrd shàll providè tò Ú!
Mèrry X-Màs

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Christmas

Tag:

More Pictures

  • Merry Christmas Greetings
  • Merry Christmas
  • Christmas Gif
  • Merry Christmas
  • Merry Christmas
  • Merry Christmas
  • Merry Christmas
  • Christmas Animated Gif
  • Merry Christmas Animated Gif

Leave a comment