SARSWATI PUJA -SARSWATI MANTRA

Download Image
सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • SARASWATI PUJA - SARSWATI MANTRA
  • KUBER MANTRA
  • MAHALAXMI MANTRA
  • MAHALAXMI MANTRA
  • MAHALAXMI MANTRA
  • MAHALAXMI MANTRA

Leave a comment