Shubh Guruvar – Om Sai Ram

Shubh Guruvar - Om Sai Ram
શુભ ગુરુવાર – ૐ સાઈ રામ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Om Sai Ram - Shubh Guruvar
  • Om Sai Ram Shubh Guruvar
  • Om Sairam Shubh Guruvar
  • Shubh Savar Budhvar Ganesha
  • Shubh Budhvar Om Gajananay Namah In Gujarati

Leave a comment