Shubh Ratri – Sambandho Jo Hang Thai Jay

Download Image
સંબઘાે જાે HANG થઈ જાય તાે
ફરીથી RESTART કરીને જુઓ
કદાચ કાેઈ સારું NETWORK મળી જાય
એના માટે SWITCH OFF કરવાની શું જરૂર … ?
શુભરાત્રી.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Ratri Shubh Swapna With Bal Krishna
  • Shubh Ratri Shubh Swapn Ganpati

Leave a comment