Shubh Savar Ganpati Photo

Shubh Savar Ganpati Photo
ૐ ગ્લૌમ ગૌરી પુત્ર,
વક્રતુંડ, ગણપતિ ગુરુ ગણેશ.
શુભ સવાર શુભ દિવસ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sai Savar
  • Jai Mataji
  • Shubh Savar Jai Jinendra
  • Jai Shri Sainath Shubh Savar Shubh Divas
  • Shubh Savar Jai Ramdev
  • Shubh Savar Shankar
  • Shubh Savar Shankar
  • Shubh Sai Savar
  • Ganesha Shubh Savar

Leave a comment