Shubh Savar Om Gajananay

Shubh Savar Om Gajananay
શુભ સવાર
ૐ ગજાનનાય નમ:

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Savar Shankar
  • Shubh Savar Shankar
  • Shubh Savar Sai Baba
  • Om Suryaputray Namah Shubh Savar
  • Shubh Savar Om Vinaykay Namah
  • Shubh Savar Om Vighnarajay Namaha
  • Om Sai Ram Shubh Savar
  • Shubh Savar Shankar
  • Om Shri Shubh Savar Ganesh

Leave a comment