Daiva Var Bharvasa Thevun Vagu Naka

Download Image

“दैवावर भरवसा ठेवून वागू नका,
जे काम करावयाचे असेल
ते आपल्या मनगटाच्या
जोरावर करा.“ 🙂
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

Leave a comment