Sarv Mangal Mangalye Lyrics Video


सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोSस्तु ते ।१।

More Pictures

  • Jai Dugeshvari Sarv Mangal Mangalye Mantra

Leave a comment