Suprabhat Shubh Divas

Suprabhat Shubh Divas
જે માણસ બીજા ના મોઢા પર
ખુશી જોઈ ખુશ થતો હોય
ભગવાન એના મોઢા પર ક્યારે
પણ ખુશી ઓછી થવા દેતો નથી.
સુપ્રભાત શુભ દિવસ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Suprabhat Gujarati Suvichar
  • Suprabhat Hasy Par Gujarati Suvichar
  •  Suprabhat Gujarati Suvichar

Leave a comment