Gujarati Quote On Smile

Gujarati Quote On Smile
દરેક નાનું સ્મિત કોઈના હૃદયને સ્પર્શી શકે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ખુશ થઈ જન્મ લેતું નથી, પરંતુ આપણે બધાએ ખુશી ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા સાથે જન્મ લીધો છે.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

    None Found

Leave a comment