Search

Durga Mata Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Jai Durga Mata Ya Devi Sarv Bhuteshu Mantra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Jai Durga Mata Ya Devi Sarv Bhuteshu Mantra Download Image

जय दुर्गा माता या देवी सर्व भूतेषु शकतिरुपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमों नमः । This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Devi Suktam Hindi Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Devi Suktam Hindi Lyrics Download Image

देवीसूक्त : या देवी सर्वभूतेषु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मरताम। ॥1॥ रौद्रायै नमो नित्ययै गौर्य धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्यस्त्रायै चेन्दुरुपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥2॥ कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः। नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥3॥ This picture was submitted by Smita Haldankar.

View More

Contributor:

Jai Dugeshvari Sarv Mangal Mangalye Mantra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Jai Dugeshvari Sarv Mangal Mangalye Mantra Download Image

जय दुर्गेश्वरी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तु ते।। This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Maa Durga 32 Namavali Stotra ( Dwatrinsha Namavali ) in Sanskrit

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20
Maa Durga 32 Namavali Stotra ( Dwatrinsha Namavali ) in Sanskrit Download Image

शुभ प्रभात जय श्री दुर्गा माता 🌹🙏 😊 Maa Durga 32 Namavali Stotra ( Dwatrinsha Namavali ) in Sanskrit दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गामच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमाता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्लभा दुर्गधारिणी नामावली ममायास्तु दुर्गया मम मानसः […]

Contributor:

Durga Mata ki Jai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20
Durga Mata ki Jai Download Image

Contributor:

Maa Durga

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Maa Durga Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Maa Durga

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 38
Maa Durga Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Maa Durga

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Maa Durga Download Image

जय दुर्गा माता ???????? This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Jai Mata di – Devi Maa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20
Jai Mata di – Devi Maa Download Image

This picture was submitted by Ravi Prakash.

Contributor:

Devi Durga Maa Collage

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20
Devi Durga Maa Collage Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor: