Shravan Mas Images, Graphics & Messages

Shravan Somwar Vrat Dates for Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh and Bihar
July 25, 2021, Sunday – Shravana Begins *North
July 26, 2021, Monday – 1st Sawan Somwar Vrat
August 2, 2021, Monday – 2nd Sawan Somwar Vrat
August 9, 2021, Monday – 3rd Sawan Somwar Vrat
August 16, 2021, Monday – 4th Sawan Somwar Vrat
August 22, 2021, Sunday – Last day of Shravana Month

Shravan Somwar Vrat Dates for Andhra Pradesh, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu
August 9, 2021, Monday – First day of Shravana Month
August 9, 2021, Monday) – 1st Sawan Somwar Vrat
August 16, 2021, Monday- 2nd Sawan Somwar Vrat
August 23, 2021, Monday – 3rd Sawan Somwar Vrat
August 30, 2021, Monday – 4th Sawan Somwar Vrat
September 6, 2021, Monday – 5th Sawan Somwar Vrat
September 6, 2021, Monday – Last day of Shravana Month